Realizowane projekty

Instytut Małego Dziecka realizuje różnorodne projekty, skierowane do środowiska rodzinnego, edukacyjnego i społecznego, mają one zakres lokalny, krajowy, międzynarodowy.

W latach 2004 – 2016 z naszych usług skorzystało ponad 5800 dzieci i rodziców oraz prawie 1700 nauczycieli i dyrektorów.

Do tej pory pracowaliśmy z ponad 270 przedszkolami oferując im różnorodne projekty szkoleniowe i wsparcie superwizyjne.

Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 120 projektów.

Najważniejsze projekty realizowane przez IMD w latach 2008-2016 to: 

 • Strategia wymiany doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk oddolnych na przykładzie Centrów Matek i ich upowszechnienie (2007-2009)
 • Projekt Przyjazna Gmina – Przyjazne Przedszkole (2008)
 • Alternatywne formy opieki rozwojowej dla dzieci poniżej 3. roku życia (2008-2009)
 • Uczenie się rodziców o edukacji wczesnodziecięcej (ECE) i rozwoju wczesnodziecięcym (ECD) (2009-2011)
 • Wsparcie na Starcie – tworzenie optymalnych warunków rozwojowo – wychowawczych dla dzieci i ich rodzin w ramach zajęć grupowych – kontynuacja (2009-2016)

 • Kawiarenka u Astrid – tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla rodzin z małymi dziećmi (2009-2016)

 • Konsolidacja wiedzy i dalszy zrównoważony rozwój Instytutu Małego Dziecka im. A. Lindgren (2009-2010)
 • Wsparcie na Starcie – wspieranie rodzin małych dzieci poprzez promowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego w przestrzeni publicznej (2010)
 • Profesjonalne Liderki – Sprawne Organizacje – rozwijanie potencjalu instytucjonalnego i ludzkiego organizacji pozarządowych działających na rzecz kobiet/ mam i ich dzieci (2011 – 2012)
 • PARKujemy z rodzicami. Utworzenie ośrodka wczesnej edukacji na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011 – 2013)
 • Badam, poznaję, wiem – upowszechnienie wiedzy wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez Metodę Projektów (2012)
 • Małe dzieci warte Poznania – przygotowanie i upowszechnienie wzorcowego programu opiekuńczo-edukacyjnego dla żłobków i klubów dziecięcych w Poznaniu (2013)
 • YALE – Dzieci jako aktywni uczniowie odkrywający świat” – partnerski projekt z Miastem Poznań (Wydział Oświaty), trzema przedszkolami z Poznania, Miastem Berlin, Instytutem BeKi z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i przedszkolami berlińskimi – (2013 – 2015)
 • Wsparcie na Starcie – profilaktyczne działania na rzecz małych dzieci i ich najbliższego środowiska: rodziny i żłobka poprzez prowadzenie programu szkoleniowego dla dyrektorów i opiekunów z poznańskich żłobków (2014)
 • EDU Active – rozwijanie jakości pracy kadry pedagogicznej przedszkoli, w szczególności w zakresie nowoczesnych (aktywnych) metod uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym (2014)
 • Profesjonalny Nauczyciel – Przyjazne Przedszkole – rozwój jakości poznańskich przedszkoli w obszarze tworzenia optymalnych warunków do aktywnego uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym (2015)
 • Sztuka Wychowania – poradnictwo i wsparcie dla rodziców małymi dziećmi (od urodzenia do 5. roku życia) (2015)

Obecnie IMD realizuje następujące projekty:

Wspieranie rozwoju małych dzieci i ich rodzin

Kawiarenka u Astrid – tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla małych dzieci i ich rodzin (od urodzenia do 5. roku życia) – kontynuacja

 • Cel projektu: Celem projektu „Kawiarenka u Astrid” jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości warsztatów rozwojowych dla 56 rodziców małych dzieci z Poznania w okresie styczeń – grudzień 2018.
  Projekt zakłada przygotowania i przeprowadzenie 4 warsztatów rozwojowych „Kawiarenka u Astrid” dla rodziców małych dzieci z następujących tematów: pierwszy rok życia dziecka, budowanie relacji między rodzeństwem, wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka, wychowanie dzieci bez kar i nagród. Wydana zostanie także broszura edukacyjna dla rodziców „Pomiędzy współpracą a konfliktem. W jaki sposób budować relacje pomiędzy rodzeństwem?”.
 • Finansowanie: Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania i środków własnych Stowarzyszenia. 

  LOGO_POZNAN_PL_male
 • Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018
 • Odbiorcy: Odbiorcami działań projektowych są rodziny z małymi dziećmi z Poznania.

Wsparcie na Starcie – tworzenie optymalnych warunków rozwojowo – wychowawczych dla dzieci i ich rodzin w ramach zajęć grupowych – kontynuacja.

Lepszy start – wsparcie i wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych małych dzieci – kontynuacja

Wspieranie środowiska edukacyjnego

Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i dyrektorów przedszkoli

Tworzenie i upowszechnianie modelowych rozwiązań

Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych