Misja IMD

Naszą misją jest budowanie kultury małego dziecka, jako integralnej części kultury społeczeństwa demokratycznego. Promujemy znaczenie wczesnego dzieciństwa i wczesnej edukacji dla rozwoju społeczeństwa oraz wprowadzamy zmiany społeczne w tych obszarach.

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • aktywne uczestniczenie w działaniach na rzecz małych dzieci w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • zwiększanie dostępu do wczesnej edukacji i rozwijanie jej jakości,
  • tworzenie i realizację autorskich programów pracy z małymi dziećmi oraz ich rodzicami/ opiekunami,
  • tworzenie i realizację modelowych programów szkoleniowych dla środowiska edukacyjnego dzieci od urodzenia do 7 roku życia,
  • upowszechnianie najnowszej wiedzy na temat rozwoju i uczenia się małych dzieci,
  • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami oraz realizację wspólnych przedsięwzięć.